• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ellergucu
  • https://twitter.com/gucluellerder

         
Destekleriniz İçin!
Takvim
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.43157.4613
Euro9.01689.0530
Facebook
PROJEMİZ

Tüzüğümüz


GÜÇLÜ ELLER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1.      DERNEĞİN ADI

Derneğin Adı   : Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü Derneği’dir.
Kısa Adı          : ellergücü

MADDE 2.      DERNEĞİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE RENKLERİ

Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.Derneğin her türlü faaliyetlerde temsil edecek renkleri; Tuzkuaz ve Beyazdır.

MADDE 3.      DERNEĞİN AMACI

Engelli bireylere spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmaktır. Spor engellilerin yaşamlarını aktifleştirmek ve zindeleştirmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan ayrıca vücudun anatomik dengesini koruyan yegane unsurdur. Bu maksatla en küçükten en büyüğüne kadar tüm engelli vatandaşlarımızın mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmelerini, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını bedenen zihnen ve ruhen gelişmelerini sağlamak, sporcu ahlaki ile önce kendilerine, ailelerine, çevresine, vatana ve millete faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmak, üyeler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek, Türk gençliğini geliştirip tanıtmak ayrıca Türkiye çapındaki engelli sporcuları birbirleriyle tanıştırmak aralarında her türlü yardımlaşmayı sağlamak, spor vesilesi ile engelli vatandaşlarımızı sosyal yönden gelişmiş, dinamik, sağlıklı kılmak amacı ile kurulmuştur.

Dernek, spor, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda faaliyet gösterir. Faaliyet gösterilecek branşlarda belgeli antrenör çalıştırmak mecburi olmadan, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, atletizm, badminton, izcilik, satranç, tenis, bilardo, bowling, dart, halter branşlarında faaliyet gösterecektir.
 
MADDE 3.      DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

1-     Dernek amacına uygun yarışmalar ve şenlikler düzenleyip ödüller verir.

2-     Spor ile ilgili toplantılar, seminerler, müsabakalar, geziler ve gösteriler düzenler. Okullar arası spor faaliyetlerinde bulunur. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.
 
3-     Sporu tanımak ve yaymak gayesi ile dergi, kitap, broşür, afiş, film hazırlar. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınları üyelerine dağıtmak üzere çalışmalar yapar.
 
4-     Ülkemizde sportif faaliyet yapan kurum, kuruluş, federasyon ve kulüplerle birlik ve dayanışmayı temin etmek için karşılıklı ilişkiler kuracak faaliyetlerde bulunur. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 
5-     Spor kompleksi, spor salonu ve lokal temin eder. Satın alır. İnşa eder. Taşınmaz mal edinir. Satabilir. Kiralayabilir. Okul kulüp işbirliği yapar ve ortak kararlar alabilir.
 
6-     Gerekli izinler alınmak şartıyla her türlü sportif faaliyette bulunabilir. Kamplar düzenler, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 
 
7-     Konusunda ihtisas sahibi kişilerden ve çevrelerden yararlanır.
 
8-     Yönetim Kurulunca gerek görüldüğünde her türlü ayni ve nakdi yardımla birlikte araç ve gereçler sağlar.
 
9-     Sporla ilgili yurtiçinde ve yurt dışındaki organizasyon, federasyon, kurum, kuruluş ve kulüplerle işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde bulunabilir.
 
10-  Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için araç kiralar. Araç satın alır.
 
11-  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 
12-  Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 
13-  Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek için dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak amacıyla gazete, dergi, bülten gibi yayınları dağıtmak üzere çalışmalar yapmak.
 
14-  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 
15-  Üyeleri arasında beşeri münasebetleri geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemek, balo, toplantı, konser, tiyatro, sergi, müsabaka gibi organizasyonlar yapmak.
 
16-  Dernek amacının gerçekleştirilmesi için 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler gerçekleştirmek.
 
17-  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçları ve diğer mal ve hizmetlerle ilgili olarak kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak.
 
18-  Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
 
19-  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sendikalar vb. kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

MADDE 4. ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

MADDE 5. ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 6. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-     Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 
2-     Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 
3-     Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 
4-     Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 
5-     Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 
 
MADDE 6. DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-     Genel Kurul,
 
2-     Yönetim Kurulu,
 
3-     Denetim Kurulu,

MADDE 7. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

MADDE 8. GENEL KURUL YAPILIŞ USULU

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9.  ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik pasta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren gen geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10. GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 11. GENEL KURUL OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKLİLLERİ

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizil oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 12. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.

1-    Dernek organlarının seçilmesi,
 
2-    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 
3-   Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 
4-     Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 
5-  Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 
7-    Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 
8-  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 
9-  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 
10-  Derneğin vakıf kurması,
 
11-  Derneğin fesih edilmesi,
 
12-  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 
13-  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
MADDE 13. YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 14. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 
2-     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 
3-     Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-     Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 
5-     Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 
6-     Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 
7-     Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 
8-     Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 
9-     Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 
10-  Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 
11-  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 15. DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 16. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
 
MADDE 17. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-  Giriş ve üye aidatı
 
2-  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 
4-  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 
5-  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 
6-  Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 
7-    Diğer gelirler.
 
MADDE 18. DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu, derneğin amaçlarını ve çalışmalarını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 19. TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, yurtdışında Genel Kurul, yurtiçinde ise Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Yurtiçinde açılacak Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, Dernek Genel Kurullarında temsil edilemez. Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler Temsilcilikler Yönetmeliğinde belirlenir. Temsilcilikler Yönetim Kurulu kararıyla kapatılabilir.

MADDE 20. YÜRÜTME BİRİMİ VE GÖREVLİLERİ

Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur. Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde Dernek Organlarının kararlarını uygulamak; lokal ve tesislerin kurulması, iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev işlemlerini yerine getirmek; dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme Birimi Görevlileri, Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği” nde gösterilir.

MADDE 21. UZMAN DANIŞMANLAR

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici yada sürekli olarak atanan Uzman Danışmanlar, Spor, Sağlık, Hukuk, Mali, Basın, Teknik ve Yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda, Yönetim, Denetleme ve Yürütme birimine danışmanlık yaparlar.

MADDE 22. ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici yada sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Komiteleri kurabilir. Çalışma Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak,  önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidirler.

MADDE 23. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

Derneğin çalışma dönemi 01 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile Gelir ve Gider Çizelgelerinden oluşur.

MADDE 24. ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARI

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 25. GELİR VE GİDERLERDE USÜL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır. Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

MADDE 26. DEFTER VE KAYITLAR

Dernek için aşağıda gösterilen Defterler Noter veya Dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

Üye Kayıt Defteri: Dernek Üyelerinin kimlikleri, Üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve yıllık aidat tahakkuk ve ödemeleri, üyelikten ayrıldıkları tarih bu deftere yazılır.

Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer kağıtlar tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılmak sureti ile bu deftere işlenir.

İşletme Defteri: Her çalışma döneminde derneğe ait gelir ve giderlerin işlendiği defterdir.

Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

MADDE 27. SANDIK KURMA

Dernek sağlanan kar ve faiz gelirlerini üyelerine paylaştırmamak, başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

MADDE 28. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç altı ayda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

MADDE 29. DERNEK TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile değiştirilebilir.

MADDE 30. DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, Genel kurula katılma hakkına sahip olan Asil Üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk elde edilemez ise ikinci defa toplamak için, Genel kurul çağrı usulüne göre üyeler çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından, beş gün içerisinde en büyük mahalli mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin parası ve malları fesih halinde Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV)  devredilir.

MADDE 31. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 32. YÜRÜTME

Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
 
 
GEÇİCİ MADDE 1. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
1-     Muhammed GÖKTAŞ      Başkan
2-     Ayhan ŞAHİN                   Başkan Yardımcısı
3-     Ali ŞİRİN                           Sekreter
4-     Serkan KÜDEN                Sayman
5-     Hayati ERDEM                 Üye
Bu tüzük 32 (otuziki) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.
 

TSB Fikstür
Aldığımız Sonuçlar
ŞAMPİYON GÜÇLÜ ELLER
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret130119
Saat